Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Beroepscode en klachtenregeling

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Kort samengevat houdt dit in:

-U heeft recht op informatie.
-U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
-U heeft recht op inzage van uw dossier
-U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
-U heeft het recht om een klacht in te dienen
-Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld.

Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ik doe mijn uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht het desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet.  Daarnaast vind ik het als psychotherapeut belangrijk dat u zich op passende wijze geholpen voelt. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Klachtbehandeling kan, wanneer  het niet lukt om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.

 

Privacystatement A.L. van Doorn, 

 A.L. van Doorn, Psychotherapiepraktijk Van Doorn gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 55671209, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Van Doorn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk van Doorn persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van L. van Doorn;
 3. bezoekers van psychotherapievandoorn.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van L. van Doorn;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met A.L. van Doorn contact opnemen of van wie L. van Doorn persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

A.L van Doorn verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A.L. van Doorn zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Indien wordt afgesproken dat er tijdens een sessie video of geluidsopnamen gemaakt worden

dan dient u hier expliciet met het toestemmingsformulier toestemming voor te geven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.  De gemaakte beelden zullen direct na gebruik (vaak bespreking met een externe supervisor die tevens geregistreerd psychotherapeut is) vernietigd.

 1. Doeleinden verwerking

A.L. van Doorn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapievandoorn.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. Rechtsgrond

A.L. van Doorn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

A.L. van Doorn  kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A.L. van Doorn persoonsgegevens verwerken. A.L. van Doorn sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

A.L. van Doorn deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A.L. van Doorn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

A.L. van Doorn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A.L. van Doorn ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

A.L. van Doorn  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A.L. van Doorn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

A.L. van Doorn kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van A.L. van Doorn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A.L. van Doorn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A.L. van Doorn door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapievandoorn.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A.L. van Doorn persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A.L. van Doorn door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapievandoorn.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

BIG registratienummer 69915617816

AGB Code: 94059606

KvK nummer 55671209

Copyright © 2016 Alida van Doorn. Powered by www.psychotherapievandoorn.amsterdam

Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Wg Plein 322

1054 SG Amsterdam